Ratkaisu­keskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaraistavaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja tavoitteisiin sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, ongelmiin, sairauksiin tai diagnooseihin. Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on miettiä, mitä asioille voi tehdä nyt- ja kuinka sitä kohti voisi mennä. Näin voimme saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ongelmat nähdään haasteina, jotka ratkeavat parhaiten, kun menneisyyden kokemuksista suuntaudutaan kohti nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Terapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia yhteistyössä olemassa olevien verkostojen kanssa sekä rohkaistaan asiakasta kokeilemaan uusia, luovia ratkaisuja.

Sielunhoidollisia elementtejä voidaan käyttää terapian yhtenä osana, kun asiakas sitä toivoo ja siitä yhdessä sovitaan. Näitä voivat olla esimerkiksi rippi ja rukous. Lähtökohtaisesti ratkaisukeskeiset terapeutit toimivat kuitenkin ammatillisesti, ilman hengellistä painotusta.
LÄHDE

Mitä on ratkaisukeskeinen terapia?

Ratkaisukeskeinen terapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän vaikeissa hetkissä ja haasteissa. Tarkoituksena on olla asiakkaan rinnalla selvittämässä, kuinka ongelmallisesta tilanteesta päästään eteenpäin ja mitä asialle voidaan tehdä.

Ratkaisukeskeisyyden ajatuksena on se, että asiakkaalla on olemassa vastaukset oman elämänsä solmukohtiin- joskus niiden miettimiseen tarvitaan apua. Terapeutin tehtävänä on kannustaa ja tukea asiakasta löytämään itselleen sopivat ratkaisut.

Terapiassa keskitytään ihmisen voimavaroihin, vahvuuksiin ja positiivisiin poikkeuksiin. Keskeisenä teemana onkin toiveikkuus: elämässä on aina mahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja.

Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapiassa käyntejä on asiakkaan tarpeen mukaan, usein 1- 20 kertaa ja se toimii parhaiten ennaltaehkäisevänä apuna, ennen kun ongelmasta kasvaa valtava vyyhti.

Miten ratkaisukeskeinen terapia toimii?

Terapiassa tutkitaan erilaisia näkökulmia ja keskitytään siihen, mitä asioille voidaan tehdä. Katse suunnataan nykyhetkeen ja positiiviseen tulevaan sen sijaan, että ongelman juurisyitä jäädään pitkällisesti pohtimaan. Terapiassa rohkaistaan uusiin näkökulmiin ja ratkaisuihin – joskus luovillakin keinoilla.

Ratkaisukeskeisyyden mottoja onkin ”tee enemmän sitä mikä toimii” ja ”pienikin askel voi viedä kohti suurta muutosta”.

Kuinka terapia hyödyttää?

Keskustelusta voi hyötyä monenlaisten haasteiden kohdalla, mm. masennuksessa, ahdistuksessa, yksittäisessä ongelmassa, yksinäisyydessä, ihmissuhdeongelmissa jne.

Terapian tarkoitus on herättää toivoa ja myönteistä ajattelua, lisätä itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa uusia työkaluja kehittyä ja oppia itsestään.

Kun elämään tarvitaan uutta suuntaa, terapeutti tukee ja kannustaa ottamaan tarvittavat askeleet.

Kuinka työskentelen?

Työskentelyssäni käytän erilaisia ratkaisukeskeisiä työkalumenetelmiä, mielikuvaharjoituksia ja tehtäviä, sekä HOT (hyväksymis- ja omistautumisterapia) menetelmiä. Tässä ydinajatuksena on saada omaa mieltä joustavammaksi eli oppia tulemaan vaikeidenkin ajatusten kanssa toimeen sen sijaan että yrittäisimme muuttaa niitä. Kaiken pohjana on hyvä vuorovaikutus.

”Elämä on nyt”